logo E-learning www.BasicTotaal.nl afmelden
  Voorwaarden online diensten van RBBA BV

1. Definities
a. Elektronische dienstverlening: de diensten die RBBA BV, al dan niet via internet, elektronisch aan de cliënt verleent, onder meer door middel van al haar websites, met name "www.rbba.nl" en "www.helpmetmijnstudie.nl".
b. Elektronische informatie: alle informatie, opgaven en mededelingen die de cliënt elektronisch, al dan niet via internet verstrekt.
c. Voorwaarden: Voorwaarden online diensten van RBBA BV.

2. Werkingssfeer
a. De Voorwaarden zijn van toepassing op de huidige en toekomstige Elektronische dienstverlening en gelden voor zover daarvan niet is afgeweken in bijzondere voorwaarden en/of overeenkomsten.
b. De cliënt accepteert de Voorwaarden door voor de eerste keer van de online diensten gebruik te maken, danwel een offerte te accepteren.

3. Beveiliging
1. a. Voor zover nodig verstrekt RBBA BV beveiligingsmiddelen, zoals gebruikerscode(s) en wachtwoorden om gebruik te maken van de online diensten.
b. Een gebruikerscode en wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De cliënt is ten aanzien van de hem toegekende gebruikerscode/wachtwoord verplicht geheimhouding ten opzichte van een ieder, daaronder mede begrepen familieleden, huisgenoten en gemachtigden, te betrachten. Indien hij enige aantekening van de gebruikerscode maakt, zal hij dat in zodanige vorm doen dat deze code niet voor derden herkenbaar is.
c. Indien de cliënt weet of vermoedt dat zijn gebruikerscode/wachtwoord aan derden bekend is, dan wel door derden gebruikt wordt, is hij verplicht dit onverwijld aan RBBA BV mede te delen.
2. De cliënt is niet gerechtigd om gebruikerscode(s)/wachtwoord(en) te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan de online diensten.

4. Bewijs
Elektronische informatie heeft dezelfde juridische status als schriftelijke opdrachten, opgaven en mededelingen.
De vastlegging of reproductie van door RBBA BV ontvangen Elektronische informatie, dan wel overige door RBBA BV vastgelegde gegevens, levert tussen de cliënt en RBBA BV volledig bewijs op, behoudens door de cliënt geleverd tegenbewijs.
RBBA BV heeft het recht het gebruik van de online diensten door de cliënt vast te leggen.

5. Instructies
De cliënt zal alle instructies van RBBA BV die verband houden met de online diensten strikt opvolgen. RBBA BV is te allen tijde gerechtigd om deze instructies te wijzigen en zal de cliënt van dergelijke wijzigingen in kennis stellen.

6. Gegevens apparatuur
1. Indien de cliënt gebruik wenst te maken van de online diensten draagt deze zelf zorg voor de aanschaf van alle aansluitingen, (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur die hiervoor noodzakelijk is danwel door RBBA BV wordt voorgeschreven. De hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van de cliënt.
2. RBBA BV heeft het recht om, uitsluitend ten behoeve van de online diensten, informatie met betrekking tot de in 6.1 genoemde goederen te registreren en te gebruiken.
3. De cliënt is gehouden om de door RBBA BV bekend gemaakte instructies met betrekking tot de in 6.1 bedoelde goederen zorgvuldig na te komen.

7. Aansprakelijkheid
1. Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is RBBA BV niet aansprakelijk voor:
a. schade, van welke aard ook, die de cliënt lijdt ten gevolge van een onjuistheid in, verminking van, vertraging in de door de cliënt gegeven Elektronische informatie, ten gevolge van onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending hiervan;
b. schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de online diensten, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RBBA BV;
c. schade, van welke aard ook, die de cliënt lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de cliënt;
d. schade, van welke aard ook, als gevolg van een handelen of nalaten van de cliënt in strijd met 3.1 sub b, c en d en 3.2;
e. schade als gevolg van diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, tenietgaan en het niet of gebrekkig functioneren van een beveiligingsmiddel;
f. schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet opvolgen van de door RBBA BV gegeven instructies.
2. RBBA BV is slechts aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst.

8. Vergoedingen
1. RBBA BV heeft het recht voor de online diensten vergoedingen aan de cliënt in rekening te brengen. Van eventuele wijzigingen in de hoogte van deze vergoedingen zal RBBA BV de cliënt tijdig in kennis stellen.
2. In voorkomende gevallen dat de werkgever (in casu opdrachtgever) van cliënt de vergoeding rechtstreeks betaalt, veronderstelt RBBA deze werkgever (in casu opdrachtgever) inzake dit artikel de cliënt.

9. Gebruik internet- en telecommunicatiediensten
RBBA BV is geen partij bij de tussen de cliënt en diens aanbieders van internet en telecommunicatiediensten gesloten of nog te sluiten overeenkomst(en). Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door die aanbieders te leveren diensten zijn voor rekening van de cliënt.

10. Beëindiging
1. Zowel de cliënt als RBBA BV kunnen te allen tijde de online diensten schriftelijk of per email-bericht opzeggen.
2. RBBA BV is te allen tijde gerechtigd de online diensten met onmiddellijke ingang te wijzigen, op te schorten dan wel te beëindigen, indien naar het oordeel van RBBA BV verdere voortzetting van deze dienstverlening niet van RBBA BV kan worden gevergd, zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn.
3. Na beëindiging van de online diensten is de cliënt verplicht onverwijld alle door RBBA BV verstrekte beveiligingsmiddelen aan RBBA BV te retourneren.

11. Wijziging Voorwaarden
Wijzigingen en aanvullingen van de Voorwaarden zullen voor de cliënt bindend zijn direct nadat deze via de websites www.rbba.nl en/of www.HelpMetMijnStudie.nl zijn gepubliceerd.
 
© 2009-2022 RBBA Hengelo   /  Privacyreglement   /  Voorwaarden E-learning   /   Disclaimer